Translate

luni, 1 septembrie 2014

Circumcizia - Tăierea împrejur

Este circumcizia o condiție a Măntuirii ? 
Examinînd mai multe referințe Scripturale putem înțelege ceia ce este de fapt circumcizia.

Înțelegem din Scripturi că Circumcizia (Tăierea împrejur) este un Legămînt ... mai bine zis efectul unui legămînt încheiat între YaHWeH și Prietenul lui Avraam.

Legămîntul transmisibil la urmașii lui Avraam. După cum este scris: 
יהוה YaHWeH a zis lui Avraam: „Să păzeşti Legămîntul Meu, tu şi sămînţa ta după tine, din neam în neam. Acesta este Legămîntul Meu pe care să-l păziţi între Mine şi voi, şi sămînţa ta după tine: tot ce este de parte bărbătească* între voi să fie tăiat împrejur. Să vă tăiaţi împrejur în carnea prepuţului vostru: şi acesta să fie semnul* Legămîntului dintre Mine şi voi.(Genes.17: 9-11)

În acordanță cu această poruncă, orice om care face parte din casa lui Avraam, fără excepție trebuie să fie circumciziat și asta literar (firește) nu se are în vedere vîrsta, rasa sau etnia ...faci parte din casa lui Avraam trebuie să fi circumciziat. E Lege.

Astăzi pe pămînt trăiesc peste Șapte miliarde de oameni ...sunt toți fii a lui Avraam?  sunt toți samînța lui Avraam ? În adevăr YaHWeH îi spune lui Avraam că: Sămînța ta va fi ca nisipul mări și ca stelele de pe cer. 

Şi, după ce l-a dus afară, i-a zis: „Uită-te spre cer şi numără* stelele**, dacă poţi să le numeri.” Şi i-a zis: „Aşa♦ v-a fi sămînţa ta.”(Genes. 15 :5)

Deci această multitudine de noroade, neamuri și limbi sunt toți fii lui Avraam?  toți trebuie să fie circumciziați pentru a păstra Legămîntul Abrahamic? sunt uni care afirmă răspicat DA! Trebuie.

Care este Sămînța lui Avraam?

YaHWeH a vorbit lui Avraam și i-a  zis: Atunci cuvîntul lui יהוה YaHWeH i-a vorbit astfel: „Nu el va fi moştenitorul tău, ci cel* ce va ieşi din tine, acela va fi moştenitorul tău.”(Genes. 15:4) 

יהוה YaHWeH a zis lui Avraam: „Pentru ce a rîs Sara, zicănd: „Cu adevărat, să mai pot avea copil, eu, care sunt bătrînă?” Este* oare ceva prea greu pentru יהוה YaHWeH? La anul** pe vremea aceasta, Mă voi întoarce la tine şi Sara v-a avea un fiu.”(Genes.18:13-14)

Sămînța lui Avraam este fiul făgăduit. Cel hotărît de YaHWeH să fie samînța moștenitoare, și nu cel ce se gîndea Avraam că poate fi.

Hotărîrea lui YaHWeH este clară, Avraam nu-și poate alege samînța, ci YaHWeH este cel ce face alegerea. Și El a zis: În Isaac vei avea o samînță care-ți va purta numele. De ce a hotărît YaHWeH ca Isaac și fii lui să fie samînța? Răspunsul îl dau Scripturile :  

Locuieşte ca străin* în ţara aceasta; Eu voi** fi cu tine şi te♦ voi binecuvînta; căci♦♦ toate ţinuturile acestea ţi le voi da ţie şi seminţei tale şi voi ţine*♦ jurămîntul pe care l-am făcut tatălui tău, Avraam.” Îţi voi* înmulţi sămînţa, ca stelele cerului; voi da seminţei tale toate ţinuturile acestea; şi toate neamurile pămîntului vor fi binecuvîntate în sămînţa** ta, ca răsplată, pentru că Avraam* a ascultat de porunca Mea şi a păzit ce i-am cerut, a păzit Poruncile Mele, Orînduirile Mele şi Legile Mele.”(Genes. 26: 3-5)

Păstrătorii Legilor, Poruncilor și Orînduirilor lui YaHWeH sunt samînța lui Avraam. Lucrul acesta este relevat în ordinea firească și are aspectul firesc al făgăduinței date lui Avraam. Cine spune Scriptura că sunt fii lui Avraam?

Şi dacă* sunteţi ai lui haMaşiya, sunteţi „sămînţa” lui Avraam, moştenitori** prin făgăduinţă.  (Galat. 3:29)

Spiritual vorbind, nu copii trupești sunt samînța lui Avraam, ci cei ce au credința lui Avraam, fie descendenți direct din Avraam, fie cei altoiți în acest Popor, care au nu numai Credința lui Avraam, ci și Legămîntul Abrahamic (Avraamic), mă refer aici la Ysra-Yah (Ysrael) a lui YaHWeH. Șaul spune clar: Nu tot ce se pogoară din Ysrael este Ysrael.

Firește, copii trupești a lui Avraam sunt tăiați împrejur, în carnea prepuțului lor în ziua a 8 a, după porunca Legămîntului Abrahamic. Pe cănd fii făgăduinței care aparțin tot lui Avraam, au tăierea împrejur a lui haMașiya...Dacă suntem a lui haMașiya, suntem Samînța lui Avraam . 

Cineva va zice: cum dacă suntem a lui haMașiya și samînța lui Avraam, noi nu mai trebuie să ne tăiem împrejur? În acordanță cu învățătura lui Șaul: Tăierea împrejur este NIMIC (referinduse la Yudei) și Ne Tăierea împrejur este NIMIC (referinduse la Păgîni).

Iudeu nu* este acela care se arată pe din afară că este iudeu; şi tăiere împrejur nu este aceea care este pe din afară, în carne.Ci iudeu este acela* care este iudeu înăuntru; şi tăiere împrejur** este aceea a inimii, în Duh♦, nu în carne; un astfel de iudeu îşi scoate lauda♦♦ nu de la oameni, ci de la יהוה YaHWeH. (Rom. 2:28-29)

Înțelesul este că, Tăierea împrejur a inimi este prioritară celei carnale (a prepuțului). Chiar propovăduitorii tăierii Împrejur ca obiect al Mîntuiri, ei Însăși nu sunt tăiați împrejur Scriptural, după porunca lui YaHWeH. 

Ierem 4:4 spune: Tăiaţi-vă împrejur* pentru יהוה YaHWeH, tăiaţi-vă împrejur inimile, oamenii lui Iuda şi locuitori ai Ierusalimului. 

Cănd un doctor sau rabin îți îndepărtează prin operație chirurgicală  carnea (capătul) prepuțului tău, fără a invoca numele YaHWeH după cum stă scris, tu crezi că această tăiere împrejur este recunoscută de YaHWeH?

Deci cei tăiați împrejur de mîna doctorului sau a rabinului, ori propria mînă, fără a chema Numele YaHWeH..., Circumcizia lor este NIMIC... sunt la fel cu cei dintre Păgîni care nu-s Circumciziați.

Circumcizia inimi 

YaHWeH are o zi de pedeapsă pentru cei Tăiați Împrejur, după cum spune Yeremia: Iată, vin zilele, zice יהוה YaHWeH, cănd* voi pedepsi pe toţi cei tăiaţi împrejur, care nu sunt tăiaţi împrejur cu inima, (Ierem. 9:25)

Deci ce vrea să spună Cuvîntul aici: Cei tăiați împrejur (Yudeii), au inima ne tăiată împrejur, cănd firește o persoană este circumciziată și trăiește în felul păgînilor, oare poate fi el mîntuit pentru că este circumciziat?  

Șaul spune:  Dacă* deci cel netăiat împrejur păzeşte Poruncile Legii, netăierea lui împrejur nu i se va socoti ea ca tăiere împrejur?  Tu ce zici? Contrazici pe Șaul? sau zici: toate scrierile lui Șaul sunt măsluite.        

Cel netăiat împrejur din naştere, care împlineşte Legea, nu te* va osîndi el pe tine, care o calci, măcar că ai Legea şi tăierea împrejur?  

Dacă* deci cel netăiat împrejur păzeşte Poruncile Legii, netăierea lui împrejur nu i se va socoti ea ca  tăiere împrejur? Cel născut din netăiați împrejur, care împlineşte Legea, nu te* va osîndi el pe tine, care o calci, măcar că ai Legea şi tăierea împrejur? (Romani 2:26-27)

Păzirea Legii și a Poruncilor este  mai importantă decat actul firesc al Tăieri împrejur, dacă această tăiere împrejur nu este în acordanță cu porunca lui YaHWeH.

Impunerea tăieri împrejur ca act (condiție) al mîntuiri, este ne scriptural...  Nici chiar Tit, care era cu mine, măcar că era Grec, n-a fost silit să se taie împrejur. (Gal. 2:3) 

Nimeni nu poate fi mîntuit prin faptul că El este tăiat împrejur. Apărătorii tăieri împrejur sunt în eroare, (Aici scrie unul tăiat împrejur firește în numele YaHWeH. Dacă considerăm că Femeile credincioase pot moșteni Mîntuirea ...Cum sunt ele mîntuite ? pentru că femeilor nu li sa dat nici o poruncă să fie circumciziate. Dacă în haMașiya nu este nici parte bărbătească nici parte femeiască ... cum mai stă în picioare Mîntuirea prin circumcizie? 

De aceia, accentul Scriptural este bazat pe circumcizia inimi. Altfel femeile nu pot fi Mîntuite și nici bărbați nu-s mîntuiți dacă nu au inima tăiată împrejur.

Să vă tăiaţi, dar, inima* împrejur şi să nu vă mai înţepeniţi gîtul**. (Deut. 10:16) 

şi Eu M-am împotrivit lor şi i-am adus în ţara vrăjmaşilor lor. Şi atunci inima lor netăiată împrejur* se va smeri** şi vor plăti datoria fărădelegilor lor. (Lev. 26:41)

Folosul Circumciziei  

Șaul a făcut o întrebare : Care este folosul tăieri împrejur (celor circumciziați=Yudeii)? 

Care este deci întîietatea iudeului sau care este folosul tăierii împrejur? Oricum, sunt mari. Şi, mai întîi de toate, prin faptul că* lor le-au fost încredinţat Cuvîntul lui יהוה YaHWeH. (Rom. 3:1-2)

Apoi a* primit ca semn tăierea împrejur, ca o pecete a acelei neprihăniri pe care o căpătase prin credinţă, cînd era netăiat împrejur. Şi aceasta, pentru ca să** fie tatăl tuturor celor care cred, măcar că nu sunt tăiaţi împrejur; ca adică, să li se socotească şi lor neprihănirea aceasta; şi pentru ca să fie şi tatăl celor tăiaţi împrejur, adică al acelora care, nu numai că sunt tăiaţi împrejur, dar şi calcă pe urmele credinţei aceleia pe care o avea tatăl nostru Avraam, cînd nu era tăiat împrejur. (Rom. 4:11-12)

Pentru ce a poruncit YaHWeH circumcizia? este vădit, e o poruncă a lui YaHWeH... Atunci pentru ce a dat-o dacă nu este de folos ?

Aici este vorba de un Legămînt întărit prin SÎNGE... cu privire la Avraam sîngele lui propriu... cu privire la Ysra-Yah (Ysrael), sîngele Jertfelor și propriul sînge din ziua a 8a. Cu privire la Adunarea (Ysraelul lui YaHWeH) sîngele lui haMașiya. 

Scriptural, Legămintele au fost pecetluite cu sînge ca și Legămîntul lui Yașua. Firește, tăierea împrejur este folositoare din punct de vedere igienic și chiar sanitar... pentru a preveni unele infecți predominante în unele țări.

Spiritual tăierea împrejur (a Inimi ) are efectul primiri Legilor, Poruncilor, Rînduelilor lui YaHWeH, într-un cuvînt Torah.

Yașua, un slujitor al circumciziei: Avem scris cuvîntul acesta:  HaMaşiya* a fost, în adevăr, un slujitor al tăierii împrejur, ca să dovedească credincioşia lui יהוה YaHWeH şi să** întărească făgăduinţele date părinţilor; (Rom 15:8)

Yașua în chip firesc a fost tăiat împrejur a 8 a zi după porunca Abrahamică și Aronică ... Porunca lui YaHWeH. Ce înseamnă: slujitor al tăieri împrejur? Propovăduia Yașua circumcizia? Nu-i nici o dovadă... atunci  cum? El, Yașua slujea celor tăiați împrejur:  El a trimis Cuvîntul Său fiilor lui YsraYah. (Fapt:10:36)

A venit la ai Săi, (Ioan 1:1) 

Yașua sa născut Yudeu, a trăit ca Yudeu și a propovăduit Yudeilor... binențeles că au benefeciat și alții de mesajul Lui. În altă ordine de idei, Yașua a slujit celor ce erau ai Săi. 

Înainte* de pregătirea Paştilor, יהושע Yașua haMașiya, ca Cel care ştia că i-a** sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl şi fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit pînă la capăt. (Ioan 13:1) 

Voi* Mă numiţi „Învăţătorul şi Stăpînul” şi bine ziceţi, căci sunt. Deci* dacă Eu, Stăpînul şi Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, şi voi sunteţi** datori să vă spălaţi picioarele unii altora. Pentru că Eu m-am* dat pildă, ca şi voi să faceţi cum am făcut Eu. (Ioan 13:13-15)

Prin aceste versete se poate înțelege felul de slujire a lui Yașua, și cum a fost El slujitorul celor tăiați împrejur (Yudeii)... cănd Yașua spunea celor ce pretindeau că sunt fii lui Avraam.  

„Tatăl nostru”, I-au răspuns ei, „este Avraam*.” יהושע Yașua le-a zis: „Dacă** aţi fi copii ai lui Avraam, aţi face lucru  lui Avraam. (Ioan 8:39)

Deci celor tăiați împrejur... Voi aveți tată pe diavolul... deci erau pui de deavol tăiați împrejur. 

Voi* aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu** stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de cîte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii. (Ioan 8:44)  

A fost Yașua și slujitorul acestor pui de dracii (Diavoli)? Sigur nu, ci celor care erau cu adevărat Yudei. Astăzi sunt mulți fii neascultători, care sunt tăiați împrejur și viețuiesc ca păgînii, dar pretind că sunt mîntuiți că-s tăiați împrejur. 

În acest context Șaul spunea că: tăierea împrejur nu este nimic: ci păzirea Poruncilor lui YaHWeH: Yașua a fost un păzitor (Împlinitor) al Poruncilor. 

Și a slujit celor ce păzeau (și păzesc) poruncile. (Ioan 15:10) 

Efectul circumciziei

Înțelegînd faptul că orice cauză are un efect: aici avem efectul care nu place celor mai mulți. Nici chiar ei care au tăierea împrejur nu păzesc Legea. 

Căci nici ei, care au tăierea împrejur, nu păzesc Legea; ci voiesc doar ca voi să vă tăieați împrejur, pentru ca să se laude ei cu trupul vostru. (Gal 6:13)

De aceea, voi, care altădată eraţi păgîni din naştere, numiţi netăiaţi împrejur de către aceia care se cheamă tăiaţi împrejur şi care sunt tăiaţi împrejur în trup* de mîna omului: (Efes 2:11)

Cauza efectului este că: Tăierea împrejur a inimi în Duh, este net superioară celei făcute de mîna omului: În El aţi fost tăiaţi împrejur*, nu cu o tăiere împrejur făcută de mînă, ci cu tăierea împrejur a lui haMaşiya, în dezbrăcarea** de trupul poftelor firii noastre pămînteşti, (Col 2:11)

Căci cei tăiaţi împrejur* suntem noi care** slujim lui יהוה YaHWeH prin Duhul lui  יהוה YaHWeH, care ne♦ lăudăm în haMaşiya יהושע Yașua şi care nu ne punem încrederea în lucrurile pămînteşti (tăierea împrejur firească). (Filip 3:3)

Cei tăiați împrejur, sunt cei ce SLUJESC lui YaHWeH prin Duhul lui YaHWeH. Nu cei ce-și taie carnea prepuțului și încă incorect fără Numele YaHWeH.

Credincioșii dintre păgîni, care au primit credința în Yașua  pot să-și taie împrejur pruncii de parte bărbătească în a 8 zi de la naștere, invocănd numele YaHWeH. Dacă numele YaHWeH nu este implicat în tăierea împrejur... lucrul acesta este fără valoare.

Tăierea împrejur nu se impune barbaților adulți care au primit Credința Sfinților:  Cît despre mine* fraţilor, dacă mai propovăduiesc tăierea împrejur, de ce** mai sunt prigonit? Atunci pricina de poticnire a răstigniri s-a dus♦. (Gal.5:11) Shalom Israel !!!

vineri, 22 august 2014

Balaam și Balaamismul

Balaam și Balaamismul
Balaam fiul lui Beor din Petor, un ținut muntos din răsăritul Eufratului, cunoscut ca Vraci (ghicitor) și uneori numit proroc, este un produs al împărăției lui Nimrod, vrajitor care se ocupa cu blestemul (pe bani) și cu ghicirea.

Balaam făcea parte dintr-o familie nobilă, tatăl lui Beor fiind una din marele căpeteni ale ținutului Petor.

Cuvîntul Balaam vine dintr-o rădăcină a cuvîntului evreiesc  Bi-Awm (Arzătorul), sau cel care arde.

În acordanță cu Cartea Dreptului, Balaam era căpetenia vrăjitorilor lui faraon în timpul robiei Ysraeliților, avînd ca subordonați doi mari magicieni ai timpului, Iane și Iambre.

După cum* Iane şi Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot aşa şi oamenii** aceştia se împotrivesc Adevărului, ca unii care sunt stricaţi la minte şi osîndiţi♦ în ce priveşte credinţa.( 2 Tim 3:8)

Totuși se pune întrebarea, de ce YaHWeH sa folosit de acest ghicitor?  Nu avea YaHWeH pe Moise ca proroc? Și totuși a folosit un vas de ocară în fața Lui, dar renumit și cinstit, chiar temut de mulți împărați.

Balaam era un închinător a lui YaHWeH, dar nu și un slujitor, el se temea de YaHWeH din pricina minunilor pe care YaHWeH le-a desfășurat cu Ysrael în Egipt. Sistemul de închinare a lui Balaam era un sistem mixt.

Recunoștea că YaHWeH este cel Atotputernic și se pleca cu fața la pămînt înaintea lui YaHWeH, dar lucra cu descîntece și vrăji după ocupația pe care o practica.

Balaam a văzut că יהוה YaHWeH găseşte cu cale să binecuvînteze pe Israel şi n-a mai alergat ca în celelalte rînduri* la descîntece; ci şi-a întors faţa spre pustiu. (Numeri 24:1)

Balaam  chiar fiind închinător lui YaHWeH, nu asculta de YaHWeH:  Porunca pe care a primit-o de la YaHWeH suna precis: să nu te duci și să nu blastămi.

יהוה YaHWeH a zis lui Balaam: „Să nu te duci cu ei; şi nici să nu blestemi poporul acela, căci* este binecuvîntat.” (Numeri 22:12)

Ascultarea lui Balaam a fost doar în urma strîmtorări și a pedepsei care era gata să cadă peste el:

יהוה YaHWeH a deschis* ochii lui Balaam, şi Balaam a văzut pe Îngerul lui יהוה YaHWeH stînd în drum, cu sabia scoasă în mînă. Şi s-a plecat** şi s-a aruncat cu faţa la pămînt. Îngerul lui יהוה YaHWeH i-a zis: „Pentru ce ţi-ai bătut măgăriţa de trei ori? Iată, Eu am ieşit ca să-ţi stau împotrivă, căci drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare*, înaintea Mea.                            

Măgăriţa M-a văzut şi s-a abătut de trei ori dinaintea Mea; dacă nu s-ar fi abătut dinaintea Mea, pe tine te-aş fi omorît, iar pe ea aş fi lăsat-o vie.” Balaam a zis Îngerului lui יהוה YaHWeH: „Am* păcătuit, căci nu ştiam că Te-ai aşezat înaintea mea în drum; şi acum, dacă nu găseşti că e bine ce fac eu, mă voi întoarce.” (Numeri 22:31-34)

Vedem acum că, Balaam este silit să facă ce poruncește YaHWeH, dar nu din dragoste pentru YaHWeH, ci silit de frica pedepsei. Moabiții pentru care lucra acum Balaam au fost frustați de dreptul de a intra în Adunarea lui YaHWeH.

Amonitul*  şi Moabitul să nu intre în Adunarea lui יהוה YaHWeH Cel Atotputernic, nici chiar al zecelea neam, pe vecie, pentru că* nu v-au ieşit înainte cu pîine şi apă, pe drum, la ieşirea voastră din Egipt, şi pentru că** au adus, pe preţ de argint, împotriva ta pe Balaam, fiul lui Beor, din Petor din Mesopotamia, ca să te blesteme.

Dar יהוה YaHWeH n-a voit să asculte pe Balaam; şi יהוה YaHWeH a schimbat blestemul acela în binecuvîntare, pentru că tu eşti iubit de יהוה YaHWeH. (Deut. 23:4-5 )

Moabiți au chemat pe cel ce blastămă și s-au ales cu blestemul, au recurs la un proroc renumit pentru a se pune la adăpost în umbra blestemului.

Ysraeliții pe de altă parte au fost înșelați și ademeniți prin învățătura lui Balaam ca să se dedea la curvie cu fetele lui Moab, lucru care pentru Ysraeliți a fost moartea a peste 24 de mii din elita oamenilor de război.

Israel locuia în Sitim*; şi poporul** a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. Ele au poftit* poporul la jertfele** dumnezeilor şi poporul a mîncat şi s-a închinat♦ pînă la pămînt înaintea dumnezeilor. Israel s-a alipit de Baal-Peor, şi יהוה YaHWeH S-a* aprins de mînie împotriva lui Israel.

יהוה YaHWeH a zis lui Moise: „Strînge* pe toate căpeteniile poporului şi spînzură pe cei vinovaţi înaintea lui יהוה YaHWeH în faţa soarelui, pentru ca să se întoarcă de la Israel mînia aprinsă** a lui יהוה YaHWeH”.
Douăzeci şi patru de mii au murit* loviţi de urgia aceea. (Numeri 25:1-4,9)

Balaam a fost inițiatorul închinări la DumneZeu- aici Baal Peor, DumneZeul Moabului.

În referința apocaliptică YaHWeH are ceva împotrivă- (împotriva ta).

Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo nişte oameni care ţin de învăţătura lui Balaam*, care a învăţat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca să** mănînce din lucrurile jertfite idolilor şi♦ să se dedea la curvie. (Apoc.2:14)

Învățătura lui Balaam este numită Balaam-ism, aceasta constă în închinarea la idoli, si care este rampantă în sistemul Creștin, indiferent de nuanța sau coloratura dogmatică ce o profesează.

Curvia, mai cu seamă curvia spirituală, este o problemă între cei ce practică o credință bazată pe teologia trinității și a numelor păgîne, fără Legea lui YaHWeH.

Bisericile Creștine și mișcările Mesianice în marea lor majoritate sunt afectate de acest sistem Balaamic de închinare la idoli și curvie Spirituală, prin propovăduirea unor dogme fără principiul scriptural, ca: sedur, kippa, isus, botez trinitar, craciun, paște, sfinți mai mari și mai mici, raiul după moarte, cruce, harul creștin, anularea Legii și multe altele. Toate acestea și altele sînt incluse in sistemul lui isus, idolul creștinismului și al mesianismului.

Să nu uităm, Balaam era proroc dar și ghicitor (vrajitor), se închina lui YaHWeH dar și descînta (vrăjea). Religia mixtă a Balaamismului este Yudaism amestecat cu păgînism, din care a rezultat Creștinism, și pe de altă parte Yudaismul mixat cu Creștinism, din care a rezultat Mesianism.

Care este diferența dintre Idolul numit isus la care se închină Creștinii și idolul isus al Mesianicilor??
Care este diferența între DumneZeul Ortodocșilor și DumneZeul Evanghelicilor??
Ce diferență este între Trinitatea Catolică și cea Ortodocsă??

Oricum, fiecare Biserică Creștină îl are pe isus al ei.... Pe DumneZeul ei și Duhul ei, care mai spun că e și Sfînt...aceste aspecte le putem vedea chiar si prin acel isus din imagini, cu care se afiseaza fiecare cult, si care difera prin infatisare, dupa Cultul sau Biserica din care fac parte.

Toate aceste dogme păgîne = Creștine,  au ca rezultat, închinarea la demoni, prin însăși înșelăciunea propagată de Balaamism, prin prorocii mincinoși și învățători mincinoși. Tot ce se numește Creștin, practică această învățătură Balaamică, de inchinare la idoli și curvie la propriu ori la figurat.

Aceptarea Balaamismului  atrage după sine blestemul de data aceasta nu a lui Balaam ci a lui YaHWeH: Apoi va zice celor de la stînga Lui: „Duceţi-vă* de la Mine, blestemaţilor, în** focul cel veşnic care a fost pregătit diavolului♦ şi îngerilor lui! (Mat. 25:41)

Învățătura lui Balaam are în contextul ei anularea Legii (Torah), pentru că această învățătură, este învățătura a falsului Har, fără Legea lui YaHWeH, este calea mulțimii a celor ce umplu casele de curvie (bisericile), care iau ca bază doar credința, fără Lege:

Tu crezi că יהוה YaHWeH este UNUL şi bine faci; dar şi* dracii cred… şi se înfioară! (Iacov 2:19)

A crede și a nu face nimic (a nu lucra), este la fel cu credința dracilor. YaHWeH cere Lucru. Dacă analizăm pilda spusă de Yașua despre fii care Tatăl i-a trimis să Lucreze în via lui... denotă că YaHWeH vrea Lucru, nu doar vorbe. Lucru pe care-l vrea YaHWeH este  ASCULTAREA, în această ascultare este inclusă binecuvîntarea în urma păzirii poruncilor lui YaHWeH, deci Torah:  Binecuvîntarea*, dacă veţi asculta de Poruncile lui יהוה YaHWeH pe care vi le dau în ziua aceasta;   (Deut. 11:27 )

Sistemul religios promovat prin învățătura lui Balaam, prevede o mîntuire bazată doar pe credință-credința din inimă, lucru care este verosimil prin însăși dogma Balaamică a credinței fără Lege... Inima omului este nespus de rea și desnădăjduit de înșelătoare (Ierem. 17:9)

Cu o astfel de inimă ce fel de credință poate fi în ea? În contrast cu această credință Balaamică (în inimă) vine Credința dată Sfinților odată pentru todeauna.(Iuda 3)

Credința Sfinților nu este doar o simplă credință, un fel de a spune: eu cred: ci este exponentul unei Inimi noi și a unui DUH nou, după cum scrie : Vă voi spăla* cu apa cea curată şi veţi fi curăţaţi; vă voi curăţa** de toate spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri. Vă voi* da o inimă nouă şi voi pune în voi un Duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul* Meu în voi şi vă voi face să urmaţi Poruncile Mele, şi să păziţi, şi să împliniţi Legile Mele. (Ezechiel 36:25-27)

Duhul lui Balaam este duhul ghicirii și al descăntecului, care se manifestă astăzi cu precădere în Bisericile Creștine, Penticostalismul și Mesianismul sunt afectate in ce-a mai mare măsură de acest (aceste) duh al prorociei, tot așa este si cu sămbatarii, deorece și lor le place prorocia și descîntecul (borboroseala), pe care ei o numesc, vorbire în limbi in Numele Domnului.

Capitolul 2, din Cartea Faptele Apostolilor, este răstălmăcit pentru a susține ideia Balaamică a borboroselei (descîntec) și zic ei: noi vorbim în limbi îngerești - OARE?

YaHWeH este împotriva acestor lucruri, EL zice: Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo nişte oameni care ţin de învăţătura lui Balaam*, care a învăţat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca să** mănînce din lucrurile jertfite idolilor şi♦ să se dedea la curvie. (Apoc. 2:14) 

Învățătura lui Balaam este împotriva Torah (Legea), rezumîndu-se doar pe credință fără a lucra nimic. Exponentul curviei (spirituale) din învățătura Balaamică, reflectă aspectul Religios corupt, prin Bani și favoruri materiale, sexuale și alte plăceri carnale, practicate de urmașii a acestei formațiuni uriașe, numită Biserica.

Curvia, în aspectul fizic si spiritual, este practicata in Biserici, Manastiri și formațiuni, ori cluburi bisericești, în toate aspectele bestiale ale orgiei Creștine (Păgîne), zicînd, că ei fac (Lucrarea domnului), ce place domnului=Baal.

În contextul spiritual prin Balaam-ism, această curvie spirituală este reflectată în însăși învățătura care o practică: Închinarea la imagini, idoli din inimă=isus, domnul, duhul, DumneZeu, etc.Distorsionarea Scripturilor în folosul spiritual dogmatic al Bisericii, și lipsa de reacție la tentația demonică prin închinare la idoli.

Bunii Creștini–mesianici se duc la Ierusalim în pelerinaj de inchinare la (sfîntul Mormînt), dovedind prin aceasta că se închină morților...sau sa aduca lumina sfanta, vizite la manastiri și așa zise locuri sfinte... cîți și-au plecat genunchii acolo și s-au închinat la moaste, morti, idolul isus (închipuire omenească) sau sfinți?

Dacă privim cu atenție Scripturile, Balaam și învățătura lui, asi are originea din Babilon ... Apocalipsa spune că: Acolo unde locuiește Satana:  În adevăr, Babilonul este un locaș al dracilor...ori Biserica mamă = Curva cea mare și ficele ei protestante și neo protestante, se adapă din aceiași Cupă, din mîna Mămici lor. De aceia sunt ele într-o nebunie religioasă.

Avînd în vedere faptul că Balaam a lucrat la un sistem amăgitor pentru a pune o piatră de poticnire înaintea fiilor lui Ysrael...la fel și astăzi amăgirea Balaamică este un Duh de rătăcire de la Poruncile lui YaHWeH.

Balaamismul lucrează cu amăgirile Ne-Legiuirii (fără Lege), pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Să ne aducem aminte cum Îngerul i-a spus: drumul pe care mergi este un drum care duce la Pierzare.

Îngerul lui יהוה YaHWeH i-a zis: „Pentru ce ţi-ai bătut măgăriţa de trei ori? Iată, Eu am ieşit ca să-ţi stau împotrivă, căci drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare*, înaintea Mea.(Numeri 22:32.) 

Balaamismul este calea pierzării, calea celor mulți, pe acest drum este asigurat un loc în iad, pentru cine-l urmează. Balaam-ismul ca corespondent al Babilonului cel mare=Creștinismul, ține în robie pe cei căzuți prinși de război ... acești prinși de război sunt toți cei capturați de Biserici, prin mijloacele de amăgire, prorocii, viziuni, vindecări, minuni, vorbiri în limbi, foloase etc.

Pentru toți acești captivi, YaHWeH face o strigare: Ieșiți din Babilon! (Isaia.48:20). Ieşiţi* din Babilon, fugiţi din mijlocul haldeilor! Vestiţi, trîmbiţaţi cu glas de veselie, daţi de ştire pînă la capătul pămîntului, spuneţi: „יהוה YaHWeH a răscumpărat** pe robul Său....

Dacă te consideri un rob a lui YaHWeH, ascultă glasul strigării cerești și grabnic ieși din Sistemul Religios Creștin, cît mai este încă vreme. Shalom Israel !!!                       

joi, 21 august 2014

Israel a confirmat uciderea a trei lideri Hamas

Israel a confirmat uciderea a trei lideri Hamas
  AJN.- Shin Bet a confirmat uciderea liderului Hamas Raed Al-Attar, Mohammed Barhoum și Abu Shamaleh.Hamas a promis mai multe atacuri pentru joi(azi), după ce Israel a încercat să-l omoare pe comandantul Hamas, Mohammad Deif.

 La 45 de zile de la începerea operațiunilor, Hamas a încălcat armistițiul de 11 ori, și a tras doar in noaptea de marti aproximativ 213 rachete spre Israel. Discuțiile de încetare a focului din Cairo sunt suspendate.

Hamas a promis mai multe atacuri pentru joi, după ce Israel a încercat să-l omoare pe comandantul său Mohammad Deif, într-un atac aerian care ia ucis soția și fiul său.

Netanyahu a promis miercuri că va întoarce " de șapte ori mai mult " atacurile contra Hamas, și a spus că toate opțiunile militare sunt fezabile.

Astăzi, Iordanian Royal Airlines si-au anlat zborurile de la Amman la Tel Aviv, după ce Hamas a amenințat că va ataca aeroportul Ben Gurion la ora 6 dimineata. Între timp, Shin Bet a confirmat uciderea liderului Hamas Raed Al-Attar, Mohammed Barhoum și Abu Mohammed Shamaleh. Shalom Israel !!!

miercuri, 13 august 2014

Războiul din Gaza si amenintările din partea Iranului

Războiul din Gaza si amenintările din partea Iranului
http://debka.com/dynmedia/photos/2014/08/12/src/GOLANmobile_artillery_units_.jpgOstilitătile ar putea sa fie reînnoite în Gaza, probabil, miercuri. IDF va extinde neutralizarea de rachete ale Hamas.

Al saptelea Armistitiu continuă între Israel si Hamas, este de asteptat să se încheie Miercuri, 13 august cu un nou focar de ostilităti declansate de Hamas cu rachete spre Israel. Negocierile indirecte egiptene mediate între părti în Cairo nu avanseaza. De la început, toate trei parti si-au dat seama că diferentele dintre Israel si palestinieni sunt insurmontabile si, în plus, Hamas si Autoritatea Palestiniană nu au fost  în totalitate pe o pozitie comună de negociere.

Sursele de informatii au raportat exclusiv ca mediatorii din inteligentă egipteana au avut o muncă separata pentru israelieni si palestinieni, stiind - asa cum sa recunoscut neoficial - că cele două parti ideologic sunt la cateva mile departare.

O sursa apropiata negocierilor a declarat marti că, Israel nu a avut nimic de-a face toată ziua în Cairo, cu exceptia de a bea cesti de ceai cald si tare în camera de hotel atribuita de către gazdele lor egiptene.

În orice caz, mediatorii egipteni nu au nici o grabă pentru a împinge negocierile, si de fapt nu au părut destul de preocupati de posibilitatea reluării ostilitătilor într-o zi sau două.

Această indiferentă a fost, de asemenea remarcata la conferinta de presă comună condusă de presedintele egiptean Abdel Fattah El-Sisi, si presedintele Vladimir Putin în statiunea rusă Soci, marti, când nici unul nu a făcut nici o referire la conflictul din Gaza.

Echipa palestiniana este profund divizata în două. Pe de o parte, Hamas respinge grupul PLO-PA, ca nepotrivit să reprezinte interesele lor, pentru că ei spun ca PA si presedinte Mahmoud Abbas, sunt pentru partea egipteană.

Ranchiuna dintre cele două factiuni palestiniene a apărut marti seara, sursele dezvăluie atunci când fortele de securitate ale AP au început retinerea activistilor Hamas în Cisiordania, pentru prima dată de la actualul conflict, izbucnit în luna iulie. Arestările au avut loc în taberele de refugiati din Qalqilya si Tulkarm.

Singurul lucru care poate preveni o nouă izbucnire de violentă în noaptea de miercuri este ca o declaratie sa fie facuta de aripa militara Hamas, Ezz e-Din al-Qassam, de oprire neconditionata a activitătilor agresive si de a nu continua sa trimita rachete spre Israel.

Sursele spun ca liderii guvernamentali si militari din Israel sunt gata pentru următoarea etapă de confruntări violente cu Hamas. De data aceasta, prim-ministrul Benyamin Netanyahu si ministrul Apărării, Moshe Yaalon se pregătesc de lovituri aeriene mult mai grele si mai rigide, ca răspuns la focul rachetelor palestiniene. Ei stiu că răbdarea Israelului sa terminat, iar poporul nu va tolera o revenire la situatia ca Hamas să lanseze din nou rachete.

Nu doar poporul, dar si armata de asemenea, nu va actiona cu jumătăti de măsură, si este gata să lupte împotriva Hamas, până când Hamas nu va mai fi capabil să hărțuiască Israelul cu amenintări si cu violenta.

Ambasadorul palestinian din Iran: "anihilarea Israelului a început"

Anihilarea statului Israel a început, a spus ambasadorul Autoritătii Palestiniene în Iran, Salah Zawawi, în timpul unui miting în sprijin pentru Gaza, de la Teheran. "Anihilarea Israelului a început si noua generatie din Iran cu sigurantă va asista la victoria noastră asupra Israelului", a spus Zawawi.

"Statele Unite si tările occidentale au creat un regim fictiv în Palestina pentru a scăpa de ea, au echipat Israelul cu armele cele mai avansate si încearcă să creeze un Israel de la Nil la Eufrat," a spus ambasadorul palestinian.

Reprezentantul Hamas în Iran, Khaled al Kadoumi a declarat: "Singurul mecanism pentru a elibera Palestina este rezistenta si nu exista nici o alternativă la rezistentă .... Sperăm să facem rachetele noastre cele mai avansate, cu ajutorul cunostintelor tehnologice a iranienilor." 

Iranul a trimis pentru Hamas rachete si avioane fără pilot sau drone Ababil, care au fost folosite împotriva Israelului.

În lumina recentei conflagratii din Gaza, Comandantul adjunct al Iranului, General-Maior, a cerut o intifada palestiniană armata în Cisiordania (Iudeea si Samaria). Comandantii militari iranieni doresc sa oficializeze o aliantă între Iran, Siria, Hizballah din Liban si Hamas din Gaza. Shalom Israel !!!

  • Acum, asa vorbeste Yahweh care te-a facut, Iacove, si Cel ce te-a intocmit, Israele! "Nu te teme de nimic, caci Eu te izbavesc, te chem pe nume: esti al Meu. (Isa.43:1)

  • Orice arma faurita impotriva ta va fi fara putere; si pe orice limba care se va ridica la judecata impotriva ta o vei osandi. Aceasta este mostenirea robilor lui Yahweh, asa este mantuirea care le vine de la Mine, zice Yahweh. (Isa.54:17)

miercuri, 6 august 2014

Marele Israel

6
Marele Israel ... va ajunge la Orientul Mijlociu foarte curând

Este evident imposibil să știm granițele exacte ale Țării pe care יהוה YaHWeH o va da poporului evreu cănd se va întoarce Yahshuah HaMashiyah, dar aici este o estimare destul de bine facuta!

Genesa - Bereshith 15
18. În ziua aceea, יהוה YaHWeH a făcut* un Legămînt cu Avram şi i-a zis: „Seminţei** tale dau ţara aceasta, de la rîul Egiptului pînă la rîul cel mare, rîul Eufrat,
19. şi anume: ţara cheniţilor, a cheniziţilor, a cadmoniţilor,
20. a hetiţilor, a fereziţilor, a refaimiţilor,
21. a amoriţilor, a canaaniţilor, a ghirgasiţilor şi a iebusiţilor.”

sursa :
http://scripturashabbatshalom.comunidades.net/index.php?pagina=1825000359_15
Ezechiel - Yekhezkeyl 47
13. Aşa vorbeşte יהוה YaHWeH: „Iată hotarele ţării pe care o veţi împărţi ca moştenire celor douăsprezece seminţii ale lui Israel. Iosif* va avea două părţi.
14. O veţi stăpîni unul ca şi altul, cum am jurat cu mîna* ridicată că o voi da părinţilor voştri. Ţara aceasta vă va cădea deci la împărţire ca moştenire**.
15. Iată hotarele ţării: înspre miazănoapte, de la Marea cea Mare, drumul* Hetlonului pînă la Ţedad**,
16. Hamat*, Berota,** Sibraim, între hotarul Damascului şi hotarul Hamatului, Haţer-Haticon, spre hotarul Havranului.
17. Astfel hotarul va fi de la mare pînă la Haţar-Enon*, şi la miazănoapte de el hotarul Damascului, Ţafonului şi hotarul Hamatului. Acesta va fi hotarul dinspre miazănoapte.
18. În partea de răsărit, dintre Havran şi Damasc, între Galaad şi ţara lui Israel, hotarul va fi Iordanul, de la hotarul de miazănoapte pînă la marea de răsărit şi anume pînă la Tamar. Acesta va fi hotarul de răsărit.
19. Hotarul de miazăzi, înspre miazăzi, va merge de la Tamar pînă la apele Meriba,* de la Cades pînă la pîrîul Egiptului şi pînă la Marea cea Mare. Acesta va fi hotarul de miazăzi.
20. Hotarul de apus va fi Marea cea Mare, pînă la locul unde apucă spre Hamat: acesta va fi hotarul de apus.
21. Ţara aceasta o veţi împărţi între voi, după seminţiile lui Israel.
22. O veţi împărţi însă ca moştenire prin sorţi între voi şi între străinii care vor locui în mijlocul vostru, acei străini* care vor naşte copii în mijlocul vostru. Pe aceştia îi veţi privi ca pe nişte băştinaşi** între copiii lui Israel. Ei să aibă moştenirea prin sorţi împreună cu voi între seminţiile lui Israel.
23. Străinului îi veţi da moştenirea lui în seminţia în care va locui, zice יהוה YaHWeH Eylohim.”
sursa :
Shalom Israel !!!

luni, 4 august 2014

Al doilea atac terorist în Ierusalim: un soldat împușcat este în stare critică

Al doilea atac terorist în Ierusalim: un soldat împușcat este în stare critică
Imagen titularAJN -. "Au fost mai multe focuri, un soldat a fost lovit în stomac și dus rapid la spital în stare critică", a confirmat purtatorul de cuvant al politiei, Micky Rosenfeld. "Unități de poliție sunt în căutarea suspectului în zona, care a fugit pe un scuter și sperăm că în curând va fi arestat ", a adăugat el.

Nu se știe dacă cele două atacuri teroriste sunt legate.

Soldatul israelian a fost grav rănit în stomac de un terorist într-un tunel de pe Muntele Scopus în Ierusalim, în după-amiaza, luni, in mai puțin de trei ore de la un alt atentat cu un tractor (foto) , în care un tânăr a fost ucis, de asemenea, în capitala statului evreu.

În timp ce detaliile atacului rămân neclare, poliția a declarat că atacul a avut loc la aproximativ ora 16 pm, iar suspectul a scăpat.  "Unități de poliție sunt în căutarea teroristului în zona. Shalom Israel !!!

Atac terorist în Ierusalim

Atac terorist în Ierusalim
Security officials at the site of the attack (Photo: Motti Kanelski)Un escavator condus de un palestinian a lovit un autobuz și o mașină privată pe o stradă din Ierusalim.

Un ofițer de poliție a observat incidentul terorist si a deschis focul, și la împușcat pe terorist.

Un bărbat de aproximativ 25 de ani, care a fost la fața locului, a murit după ce a fost lovit de tractor, alte 5 persoane au fost ușor rănite, inclusiv șoferul de pe autobuz, care, la momentul atacului a fost gol.

Shalom Israel !!!

Share It

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...